Słowianie jako…

Słowianie jako zaratusztrianie, tego chyba jeszcze nie było ( ͡° ͜ʖ ͡°)

https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/hso/25/hso2501.pdf

1. Dzięki odmiennym warunkom osadniczym oraz na skutek oddziaływania Irańczyków doszło do wykształcenia się wspólnoty słowiańskiej spośród tej części ludów indoeuropejskich, które zamieszkiwały tereny od Morza Czarnego aż po Bałtyk. Na skutek „pęknięcia” tej wspólnoty ludów, na północy doszło do wykształcenia się Bałtów, a na południu – Słowian.

2. Słowianie jeszcze przed rozpadem wspólnoty prasłowiańskiej zamieszkiwali tereny lasostepu nadczarnomorskiego.

3. Od północy sąsiadami Słowian byli Bałtowie, a od południa ludy irańskie, zamieszkujące step nadczarnomorski; najpierw byli to Scytowie, a później Sarmaci. Pewne dane językoznawcze wskazują, że pierwszymi południowymi sąsiadami Słowian, jeszcze przed Scytami, mogli być Kimmerowie, którzy w VIII w. przed Chr. opuścili stepy nadczarnomorskie.

4. Scytowie, opanowując stepy nadczarnomorskie, narzucili hegemonię Słowianom, później ich rolę przejęli Sarmaci; wielowiekowa dominacja ludów irańskich nad Słowianami odcisnęła swoje piętno na języku prasłowiańskim, w którym zachowało się z tych czasów wiele zapożyczeń irańskich. Najpewniej jeszcze za czasów zwierzchnictwa Scytów, Słowianie przyswoili sobie m.in. irańską terminologię religijną wraz z elementami reformy religijnej Zaratusztry.

5. Obszar kultury kijowskiej nie może być uznany za praojczyznę Słowian; leżał on głównie na terenie lewego (górnego i środkowego) nadbrzeża Dniepru. Obszar taki nie odgradzałby skutecznie Bałtów od Irańczyków, a ponadto leżał w strefie hydronimii bałtyckiej. Ponieważ, poza południowymi skrawkami, położony był poza lasostepem, zamieszkująca ten teren ludność nie byłaby w stanie wygenerować tak licznej populacji, która mogłaby zasiedlić całe połacie środkowej i południowej Europy.

6. Wbrew przypuszczeniom Kazimierza Godłowskiego to właśnie na terenie kultury czerniachowskiej, a konkretnie na obszarze podolsko-naddnieprzańskiego regionu doszło w III, a zwłaszcza IV w. po Chr., do ukształtowania się kultury duchowej (ciałopalenie i pochówki bez inwentarza) i materialnej (półziemianki z piecem oraz ceramika zbliżona do praskiej) Słowian, która ujawniła się w pierwszych wiekach drugiej połowy pierwszego tysiąclecia po Chr. na ogromnych obszarach wschodniej, południowej i środkowej Europy.

#slowianie #historia