Religijne ABC H jak…

Religijne ABC

H jak Hezychazm:
• Nurt mistyczny w prawosławiu, którego celem było osiągnięcie zjednoczenia z Bogiem;
• Nazwa pochodzi od greckiego „hesychia” – cisza, milczenie, odnoszącego się do podstawy nurtu;
• Mistyk Grzegorz Synaita w XIII w. spopularyzował wśród mnichów modlitwę „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”, której powtarzanie miało wznosić duchową świadomość;
• Grzegorz Palamas rozwinął teorię hezychastyczną, która zdobyła sporą popularność w Bizancjum;
• Powtarzanie modlitwy, połączone z ćwiczeniami oddechowymi miało doprowadzić do doświadczenia boskiej energii i transcendentnej światłości;
• Wschodnia praktyka hezychazmu, nosząca piętno neoplatonizmu, konkurowała z zachodnim logicznym arystoteleizmem;
• Po wielu sporach teologicznych i ekskomunikach, kościoły wschodnie przyjęły hezachyzm, natomiast zachodnie go odrzuciły;

#religijneabc #religia #wiara #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #historia #ciekawostkihistoryczne

Św. Grzegorz Palamas